Všeobecné obchodní podmínky 

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené mezi naší společností:
Grafpoint, s.r.o.
Romana Havelky 4860/4, 58601 Jihlava
IČO: 01704770
Adresa pro doručování: Obchodní centrum Březinky, Březinova 4690/144, 58601 Jihlava, Česká republika
Kontaktní e-mail: info@grafpoint-jihlava.cz
Kontaktní telefon: +420 732 535 370
jako prodávajícím
a Vámi jako kupujícím
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou (objednáním v prodejně) se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce/zakázkovém listu, a Vy se zavazujete toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám sjednanou kupní cenu.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

Jako spotřebitel máte nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem); právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy.

Zasláním objednávky či jejím ústním potvrzením a převzetím dokladu o Zakázce stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Prodávající nezodpovídá za textil a ostatní materiály, které si zákazník přinese k potisku/tisku. Každý jiný materiál, než je obvyklý a běžný je nutné oznámit předem prodávajícímu. Tato skutečnost může ovlivnit kvalitu tisku, jeho odolnost a celkový výsledek. 

Současně zákazník souhlasí s manipulací s jeho textilem, ostatními předměty určenými k potisku za účelem kvalitního a odborného potisku. 

Výsledek je záležitostí subjektivní, tedy o jeho kvalitě a výsledku nerozhoduje zákazník. Práce je umělecky zaměřena, tedy nejde posoudit její správnost. Prodávající se bude ze všech sil snažit splnit očekávání zákazníka, který si však nemůže výsledek nárokovat.

Unikátní soubory, fotografie apod. (vlastní obrázky, fotografie) nelze reklamovat běžným způsobem. 

Poskytnutím osobních dokumentů, souborů, fotografií apod. souhlasíte s jejím zpracováním a manipulací v rámci výroby a přípravy na odeslání. 

Prodávající nebude s osobními daty (poskytnutými soubory, daty a fotografiemi) nakládat bez Vašeho souhlasu jinak, než je určeno k vyhotovení zakázky. 

Pro případné reklamní účely a zveřejnění hotové zakázky z důvodu reklamy Vás požádáme o výslovný souhlas.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se zakázkou vynaložili.

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 


PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cenu můžete uhradit v hotovosti při osobním převzetí, bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky) nebo v případě domluvy na fakturu.

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Splatnost faktur je 14 pracovních dnů, pokud není dohodnuto jinak. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;

  • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2019


 


 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného od naší společnosti.

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

• má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží 

• je v odpovídajícím množství, velikosti a kvalitě

• vyhovuje požadavkům právních předpisů;

• zboží se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;

• za vadu zboží je též považována situace, kdy Vám dodáme jiné zboží, než jaké bylo mezi námi sjednáno.

Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží.

Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, můžete požadovat odstranění vady; nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě, že vadu zboží neodstraníme včas nebo odstranění vady odmítneme, můžete požadovat slevu z kupní ceny, anebo můžete od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že nemůžete věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. 

Pokud se vada spotřebního zboží vyskytne v záruční době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, náležejí Vám níže uvedená práva z vadného plnění: právo na výměnu zboží máte v případě, že zboží během záruční doby pozbyde některou z vlastností a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené; je vada neodstranitelná; zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo se na zboží vyskytne větší počet vad.

Výměnu zboží nemůžete požadovat v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady. V takovém případě máte právo na bezplatné odstranění vady.

Požadovat výměnu zboží nelze u zboží použitého nebo prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat přiměřenou slevu.

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud jste o vadě před převzetím věci věděli; jste vadu sami způsobili; nebo uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jste jej převzali; zboží prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace v sídle naší společnosti. 

Doporučený postup při reklamaci:

Pro rychlejší vyřízení, nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně. 

Následně reklamované zboží nám doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

Při reklamaci Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále (po vyřízení reklamace) Vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.6.2019.


 

NÁVODY K POUŽITÍ

Textil potištěný naší technologií lze prát na 40°C, sušičku doporučujeme nepoužívat. V případě jejího použití je možné rychlejší vyblednutí barev. 

Kvalita potisku je přímo závislá na četnosti praní a šetrnosti zacházení s tímto textilem. Textil potištěný naší technologií je určen k běžnému užívání. 

Fotoobrazy tištěné na plátně je potřeba nevystavovat přímému slunci, chránit je před vlhlkem. Jsou potištěné inkoustovou technologií, tedy přímo rozpustné ve vodě. Jakýkoli kontakt s tekutinou způsobí znehodnocení fotoobrazu. Totéž platí i u fotografií. 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážená klientko, vážený kliente,

dovolte nám Vás informovat o tom, že v souvislosti s nabízením, sjednáváním, poskytováním a správou zakázek zpracováváme Vaše osobní údaje. 
Smyslem Zásad je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů

Naše společnost má řadu zákonných povinností týkajících se zpracování osobních údajů klientů, které musíme dodržovat zejména s ohledem na plnění smluvních povinností, bezpečnost užívání našich produktů nebo výkon veřejné moci. V tomto ohledu bychom Vám bez poskytnutí Vašich osobních údajů své produkty a služby nemohli vůbec poskytnout. Osobní údaje klientů zpracováváme též nad rámec zákonných povinností, a to pro účely péče o Vás a naše ostatní klienty, abychom si pro vybrané služby ověřili Vaši důvěryhodnost a/nebo platební morálku a mohli Vás oslovovat s cílenou nabídkou produktů a služeb. K tomu potřebujeme získat Váš souhlas. Pokud svůj souhlas v těchto případech neudělíte, mohou být námi poskytované produkty či služby omezeny či jinak upraveny v závislosti na rozsahu údajů, které budeme oprávněni zpracovávat. O rozsahu omezení či úprav každého klienta informujeme.

Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též zpracování osobních údajů potenciálních klientů, tj. osob, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu, či klientů bývalých. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na zpracování osobních údajů dalších osob, ohledně kterých má naše společnost určité povinnosti nebo s kterými je naše společnost přímo ve styku, ačkoliv s nimi nemáme smluvní vztah (např. zástupci a kontaktní osoby právnických osob).

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

- Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů.

- Vaše osobní údaje chráníme a zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

- Vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;

- V naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost.

Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli poskytnout svůj produkt nebo službu, případně kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem.
Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely dodržení našich právních povinností, zejména plnění zákonných povinností, plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci, splnění povinností při identifikaci a kontrole klienta dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, splnění archivačních povinností, uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi, ochrana práv a právem chráněných zájmů, zejména pro řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů.

Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané, osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že naše společnost nebude schopna poskytnout některé produkty či služby, nebo bude nucena odůvodněným způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky poskytovaných produktů a služeb.

Na základě Vašeho souhlasu zpracovává naše společnost Vaše osobní údaje pro účely péče o klienty. Jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují výzkumy trhu a nabízení produktů a služeb
Jde zejména o šíření informací, nabízení produktů a služeb naší společnosti a dalších osob včetně nabídky produktů a služeb, které jsou konkrétně zaměřeny na individuální klienty, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (včetně elektronické pošty a zpráv zaslaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla) či telefonickým hovorem, prostřednictvím webových stránek. 

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme kontaktní a identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce.

Naše společnost zpracovává taky:

Záznam komunikace. Naše společnost monitoruje a zaznamenává vybranou komunikaci s klienty. V případě pořizování záznamů Vás na to vždy předem upozorníme. Obsah této komunikace je důvěrný a využíváme jej pro účely dodržování právních povinností, uzavření a plnění smlouvy, ochrany práv a právem chráněných zájmů a, s Vaším souhlasem, pro účely péče o klienty.

Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci naší společnosti a v potřebném rozsahu také třetí osoby (naši expediční partneři). Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost, nebo ověřujeme jejich soulad s GDPR a příslušnými právními předpisy pro oblast ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho mohou být Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů klientů naší společnosti, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem.
(zejména v oblasti provádění a zajištění přepravy produktů, platnosti mezinárodních záruk na produkty, finančních, procesních služeb a auditů, certifikačních služeb, IT služeb a technologií).

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky.

Osobní údaje klientů zpracovává naše společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. 

V těchto Zásadách jsme se pokusili vysvětlit, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste naší společnosti povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

Osobní údaje klientů získáváme zejména od samotných klientů, a to přímo, např. při domluvě zakázek týkajících se poskytovaných produktů či služeb, anebo nepřímo, např. při využívání samotných produktů či služeb klienty či v rámci zpřístupňování informací o produktech a službách klientům např. prostřednictvím webových stránek společnosti apod. Dále z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy), od potenciálních zájemců o produkty a služby naší společnosti v rámci marketingových akcí a kampaní, z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů klientů.

Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na poskytnutí této informace. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že naše společnost či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete od naší společnosti či třetí osoby, která se podílí na zpracování údajů, požadovat vysvětlení, požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění osobních údajů; v případě potřeby bude provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.
Pokud Vaši žádost shledáme jako opodstatněnou, naše společnost či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, neprodleně a bezplatně závadný stav odstraní.

Jako klient máte vždy právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše společnost v rámci péče o klienty rozvíjí technologie tak, abyste pro využívání našich produktů a služeb mohli využívat moderní elektronické komunikační prostředky a mobilní aplikace. Jde zejména o služby spojené s užíváním internetu, s užíváním sociálních sítí a různých mobilních aplikací. Můžete nás také oslovit prostřednictvím různých sociálních sítí. Tyto komunikační kanály používáme hlavně jako marketingové nástroje.

Tyto Zásady jsou platné a účinné ke dni 1.6.2019. 

Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti; u klienta fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ

Kontaktní údaje – jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa či jiné obdobné kontaktní údaje.

V případě, že vezmete podanou žádost o poskytnutí produktu či služby zpět, zpracujeme kromě údajů Vámi poskytnutých do doby zpětvzetí i datum zpětvzetí žádosti.

 

Máte nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat!
Kontaktní formulář
Sledujte nás